Priser 2020-2021

Vi har valgt å holde prisene på både skole og SFO lave, slik at flest mulig skal ha mulighet til å gå på skolen vår.

Skolepenger

Den årlige skolepengesummen er delt i 11 månedlige rater og er for skoleåret 2020/201:

980 kr pr.mnd. for barn på småskoletrinnet (1.-4.kl.)
1150 kr pr.mnd. for barn på mellomtrinnet (5.-7.kl)
1260 kr pr mnd. for barn på ungdomsskoletrinnet (8.-10.kl)

Det gis kr. 200,- i søskenmoderasjon. Ved flere enn 3 barn, betaler man kun for 3.

Friskolelova §6-2 Skolepengar. ”Skolar som får statstilskot etter §6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader.”

Forskrift til Friskolelova §10-1 ”I tillegg til dei ordinære skolepengane kan skolane ta inntil 3400 kroner per år for elevar i grunnskolen……for dekning av utgifter til husleige eller kapitalkostnader…..”

SFO-penger fra 1.8.19

Betaling skjer forskuddsvis i månedlige rater i 11 måneder.

Antall dager                     Pris            Mat              Priser inkl. mat
5 dager i uken                Kr. 2640             Kr. 300             Kr. 2940
4 dager i uken                Kr. 2180             Kr. 240             Kr. 2420
3 dager i uken                Kr. 1700             Kr. 180             Kr. 1880
2 dager i uken                Kr. 1330             Kr. 120             Kr. 1450
1 dag i uken                    Kr. 810               Kr. 60               Kr. 870

For 4-5 dagers uke gis søskenmoderasjon på kr. 200,-

Tilfeldig opphold / Pris pr. dag(inkl.mat) Kr. 225
Opphold i ferier / Pris pr. dag (inkl.mat) Kr. 350

Barn som meldes inn på SFO, beholder plassen til og med 4.kl. eller til plassen sies opp skriftlig.