Priser skole og SFO

Skolepenger

Den årlige skolepengesummen er delt i 11 månedlige rater og er for skoleåret 2023-2024:

850 kr. pr. mnd. for barn på småskoletrinnet (1.-4. kl.)
1450 kr. pr. mnd. for barn på mellomtrinnet (5.-7. kl.)
1550 kr.  pr. mnd. for barn på ungdomsskoletrinnet (8.-10. kl.)

Det gis kr. 200,- i søskenmoderasjon. Ved flere enn 3 barn, er det gratis for den yngste.

Friskolelova §6-2 Skolepengar. ”Skolar som får statstilskot etter §6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader.”

Forskrift til Friskolelova §10-1 ”I tillegg til dei ordinære skolepengane kan skolane ta inntil 3400 kroner per år for elevar i grunnskolen……for dekning av utgifter til husleige eller kapitalkostnader…..”

Betaling skjer forskuddsvis i månedlige rater i 11 måneder.

For 4-5 dagers uke gis søskenmoderasjon på kr. 200,-

Barn som meldes inn på SFO, beholder plassen til og med 4. kl. eller til plassen sies opp skriftlig.