Skolens visjon og formål

Elihu Kristne Grunnskole skal gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro, gir dem en opplæring grunnfestet i Guds ord og som legger til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus.

Skolen skal:

– avspeile Guds respekt for det enkelte menneske, gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet

– gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse å styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk, og på denne måten å utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper.

tilby et trygt og godt læringsmiljø hvor alle elever blir ivaretatt og møtt med respekt og omsorg

 Elihu Kristne Grunnskole skal fremme en læringskultur som er tuftet på sannhet og glede. Vi ønsker at elevene våre skal utvikle kunnskap og livsmestring i trygge og gode omgivelser. Hvert barn er unikt og enestående, høyt elsket av Gud. Vi ønsker at hver enkelt elev skal nå sitt fulle potensiale, både faglig, menneskelig og åndelig.

Skolen arbeider aktivt for at alle elever skal oppleve trygghet, glede, mestring og vekst, og for at hver enkelt skal kjenne seg inkludert og ivaretatt.

På Elihuskolen er Gud en del av hverdagslivet. Livet i skolen vår skal være slik at det er naturlig å be for hverandre og ha omsorg for hverandre. Det gjelder både for voksne og barn.