Skolens formål

Lærerne er fra mange forskjellige menigheter i Tønsberg og omegn. Det samme gjelder elevene. Dette ser vi på som en stor styrke og er viktig for mangfoldet. Elihu Kristne Grunnskole skal gi et skoletilbud som på en klar og helhetlig måte oppdrar barna i den kristne tro, gir dem en opplæring grunnfestet i Guds ord og som legger til rette for et personlig forhold til Jesus Kristus

– avspeile Guds respekt for det enkelte menneske, gi uttrykk for Guds vesen, visdom og kreativitet gjennom verdiformidling, undervisning og barnas egen utfoldelse å styrke og utvikle elevene både åndelig, psykisk og fysisk, og på denne måten å utvikle samfunnsbevisste, frie, selvstendige, trygge og skapende mennesker med gode allmennkunnskaper

– gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre

– stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet

– stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning

– stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse

– legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid

– fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter

– stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse

– bidra til at lærere og assistenter fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge

– sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring

– legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen

– legge til rette for at elevene blir involvert i lokalsamfunnet på en meningsfylt måte

De tre første punktene er tilføyd av skolen vår og har tatt utgangspunktet i formålet vi hadde da vi søkte om å få opprette skolen. De andre punktene er lik den offentlige læringsplakaten i Kunnskapsløftet. Det siste punktet er noe annerledes.

Sannhet, Glede & Læring