Priser 2017-2018

Vi har valgt å holde prisene på både skole og SFO lave, slik at flest mulig skal ha mulighet til å gå på skolen vår.

Skolepenger

Den årlige skolepengesummen er delt i 11 månedlige rater og er for skoleåret 2016/17:

870 kr pr.mnd. for barn på småskoletrinnet (1.-4.kl.)
1020 kr pr.mnd. for barn på mellomtrinnet (5.-7.kl)
1130 kr pr mnd. for barn på ungdomsskoletrinnet (8.-10.kl)

Det gis kr. 200,- i søskenmoderasjon. Ved flere enn 3 barn, betaler man kun for 3.

Privatskolelova §6-2 Skolepengar. ”Skolar som får statstilskot etter §6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/kapitalkostnader.”

Forskrift til Privatskolelova §10-1 ”I tillegg til dei ordinære skolepengane kan skolane ta inntil 3400 kroner per år for elevar i grunnskolen……for dekning av utgifter til husleige eller kapitalkostnader…..”

SFO-penger fra 1.8.17

Betaling skjer forskuddsvis i månedlige rater i 11 måneder.

Antall dager                     Pris                       Mat                    Priser inkl. mat
5 dager i uken                Kr. 2310             Kr. 300             Kr. 2610
4 dager i uken                Kr. 1850             Kr. 240             Kr. 2090
3 dager i uken                Kr. 1380             Kr. 180             Kr. 1560
2 dager i uken                Kr.  1020            Kr. 120             Kr. 1140
1 dag i uken                     Kr. 510                Kr. 60                Kr. 570

For 4-5 dagers uke gis søskenmoderasjon på kr. 200,-

Tilfeldig opphold / Pris pr. dag(inkl.mat) Kr. 170
Opphold i ferier / Pris pr. dag (inkl.mat) Kr. 275

Barn som meldes inn på SFO, beholder plassen til og med 4.kl. eller til plassen sies opp skriftlig.

Sannhet, Glede & Læring